قوانین فروشگاه

1.توافق می کنم منابع را در اختیار کس دیگری قرار ندهم و آنرا برای فروش به دیگری در اختیار کس دیگری قرار ندهم. 2. آزادم آنرا ویرایش کنم و از آن استفاده ی مالی کنم. 3. حق کپی رایت صاحب آنرا در صورت ویرایش آن رعایت کنم.